1-نخستین گام درآگاهی از معارف قرآن چیست؟

لف)فراگیری قرائت آن                                          ب)ترویج فرهنگ قرآنی

ج)حفظ قرآن                                                           د)هیچکدام

2-طهارت به چه معنی است؟

الف)آن است که قاری قرآن حفظ خشنودی خداوند را در نظر داشته باشد.

ب)آن است که  با وضو باشد با ظاهری آراسته و لباس پاکیزه و مرتب باشد.

ج)آن  است که حقیقت عبادت  باشد.

د)گزینه الف و ب.

3-استعاذه به چه معناست؟

الف) آن است که که حقیقت  عبادت باشد.

ب) آن است که بر زبان آوردن« بسمله » در شروع هر کاری سفارش شده است.

ج) آن است که  به معنای پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان باشد.

د)گزینه ب و ج.

4-سخنی از امام صادق که می فرمایند «درهای مصیبت را با استعاذه ببندید و درهای طاعت را با  تسمیه باز کنید» مربوط به کدام یک از موارد آداب تلاوت قرآن می باشد؟

الف)استعاذه                                             ب)خشوع در تلاوت

ج)سکوت و انصاف                                   د)بسمله

5-از مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)تدبر                                                  ب)اخلاص

ج)ترتیل                                                    ج)دعا

6-کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟

الف)توجه و آگاهی به نعمت                         ب)شکر عملی 

ج)شکر زبانی                                                 د)شکر قلبی

7-الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟

الف)28                                                     ب)32

ج)24                                                         د)27

8-اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟

الف)6                                               ب)10

ج)8                                                    د)9

9-حروفی که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد که در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است چه می باشد؟

الف)حروف مصوت                                         ب)حروف صامت

ج)حروف مقطعه                                                د)هیچکدام

10-صداهای کوتاه را ......... و صداهای کشیده را ........... می نامند.

الف)حروف مقطعه حروف مدّی                         ب)حرکات حروف مدّی

ج)حرکات حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

11-متفکرین اسلامی وجوهی که برای اعجاز قرآن بر شمردند کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعجاز در تلاوت اعجاز در پیشگویی          ب)اعجاز اجتماعی اعجاز علمی

ج)اعجاز علمی اعجاز در تلاوت                   د)اعجاز در پیشگویی اعجاز علمی

12-اقسام سکون کدامند؟

الف)ذاتی عارضی                                    ب)ذاتی ثبوتی

ج)ذاتی تکوینی                                      د)عارضی سلبی

13-بر اساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان                                            ب)عمل

ج)عقل                                                د)همه ی موارد

14) در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند . عبارت از حروف  زیر است .

الف ) و ، ا ، ح ، د                                      ب) و ، ا ، ل ، ی

ج) و ، ا ، ل ، د                                          د ) ی ، ا، ل ،د

15 ) الف بعد واو  در کدام کلمه خوانده می شود .

الف ) اولیِ                    ب) سَعَوˆ

ج) عَتوˆ                   د) ذَ وَ ا

16) «اشباع » لغت به چه معناست ؟  

الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده

ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج 

17) «تزکیه » به چه معناست ؟

الف ) پاک کردن و پاکیزه گردانیدن        ب). پاک کردن و خالص کردن

ج) سیر کردن                                   د ) الف و ب

18) کدام یک در رأس برنامه های انبیاست ؟

الف ) اخلاص               ب) تزکیه و تعلیم

ج ) اشباع                     د ) استعاذه

19) تزکیه  نفس در قرآن کریم در چه قالب هایی مطرح شده است

الف تزکیه نفس هدف از رسالت پیامبران است

ب) نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز می گردد

ج) تزکیه نفس عامل رستگاری است .

د) همه موارد

20) همزه وصل در (ال) همیشه ................... است ؟

الف) مسکور          ب) مضموم

ج) مفتوح              د) ساکن

 21- حرف (و) در عربی چگونه تلفظ می شود .

الف ) واو  از مخرج لب زیرین و دندان های ثنایی بالا تلفظ می شود .

ب) واو ، از مخرج لب بالایی و دندان زیرین تلفظ می شود .

ج) از میان لب ها و بدون دخالت دندان ها ادا می شود و به صورت غنچه لب ها گرد می شود .

د) از میان لب ها و با دخالت دندان ها ادا می شود .

22- منظور از سخن گفتن به نحوی قول سدید چگونه است .

الف . سخن خالی از دروغ و تهمت و ناروا د رعین حال مفید باشد .

ب). منظور از بیان کردن خیرو صلاح و راهنمایی به خیر است .

ج) بازبان نرم و نیکو و همراه و با نصیحت و ارشاد با آنان سخن گفته شود .

23- حرف ض و ظ در عربی چگونه تلفظ می شوند

الف ) بدون کمک گرفتن از دندان ها تلفظ می شود .

ب) حرف ظ از برخورد نوک زبان با دندان هایی پیشین  بالا اداء می شود ولی در تلفظ حرف (فی) کنار زبان به تدریج به دندان های کناری بالا متصل شده و سپس به آرامی از آن جدا می شود

ج) هیچ نرمی نمی کند مانند تلفظ در فارسی است .

د) لبها مانند تلفظ حرف ( واد ) در عربی است .

24 خداوند در سوره لقمان ویژگی محسنین را چه چیزی گفته است ؟

الف)کسانی که نماز بر پا می دارند.

ب) زکات می پردازند .

ج) به آخرت یقین دارند

د) همه موارد

25- احسان به چه معناست در قرآن کریم

الف بی هیچ قید و شرطی تسلیم امر و افعال خداوند باشد .

ب) خدارا چنان عبادت کنی که گویی اورا می بینی و اگر تو اورا نمی بینی اوتورا می بیند

ج) باتوجه به پاداشی که می گیرد و تسلیم خداوند و تابع امر او باشد .

د) خداوند را می بینید و اورا عبادت می کند.

26) استعلاء به چگونه حروفی می گویند ؟

الف به معنی میل به بلندی و عبارت است از میل ریشه  زبان به طرف نرم هنگام تلفظ حرف و حجم دستگاه تکلم را افزایش  داد.

ب) به معنی روی هم قرار دادن 2 سطح بوده عبارت است از منطبق شدن از بخشی به زبان به سقف دهان .

ج) به معنی پست شدن است و عبارت است پایین آمدن و دور بدون ریشه زبان از نرمی کام

د) آزار رها کردن صدا در هنگام سکون می باشد .


27- کدام قلب از نظر امام صادق بهترین قلب است .

الف -قلب قسی

ب) قلب ناپاک

ب )قلب سلیم

ج) قلب مهر خورده

28- قلب سلیم به چه قلبی گفته می شود .

الف)  در دل های آنان بیماری است         ب)خدا نخواسته هایش را پاک کند .

ج) بردل هاشان مهر نموده                   د) از عقاید فاسده و اخلاق رذیله و اعمال سیئه سالم است .

29  .الفبای زبان عربی از نظر تفحیم و ترقیق و ......

الف .   حروفی که همیشه تفخه می شود   .       ب) حروفی که همیشه ترقیق می شود .

ج) حروفی که تابع حرف ما قبل خود می باشد       د همه موارد

30). براساس آیات قرآن کریم مصیبت ها چند نوع هستند ؟

الف مصیبت های که کیفر اعمال انسان هستند      ب) مصیبت هایی که جنبه آزمایشی دارند

ج) الف و ب                        د) مصیبت های که خود انسان در زندگی روز مره به وجود می آورد

31)- آثار خشوع کدام است

الف التجاء به خداوند               ب) فرمانبرداری از خدا

ج )  خوف و رجا و عدم دین فروشی    د ) همه موارد

 32) خشوع چند قسم دارد ؟

 الف خشوع قلب                           ب خشوع اعضاء و جوارح

ج) الف و ب                                   د) فقط خشوع قلب

33) شرایط تفحیم حرف (را) کدام نمی باشد .

الف وقتی که «ر» مفتوح یا مضموم باشد .

ب -وقتی که «ر »ساکن  ما قبل آن مفتوح یا مضموم باشد.

ج) اگر «ر» مکسور  باشد  .

د) «ر » ساکنی که ما قبل آن الف و یا واو مدی باشد .

34) کلام آیه نشانه نزدیکی و قرب به خداوند به انسان است .

الف ) واعلمو اَن َّ الله یُحَولُ المرء و قلبه.

ب)« مَن تَقَرب َ الیّ َ شبراً تََقَرَّبتُ الیه زراعا»

ج) الا من طلبی وَ جدنی

د) هیچکدام

35) نماز شب در چه چیز هایی موثر  است ؟

الف اخلاق      ب رزق        ج) رفع اندوه     د همه موارد

36) کدام آیه مربوط به قلب   است .

الف ) فبما نقصهم میثاقهم لعَّناهم و َجعَلنا قلوبهم قاسیةً

ب) اولئک الذین لم یُرد اِلله  اَن یُطُهّرَ قُلوبهم .

ج) و ُطبع  علی قلوبهم

د) یوم لاینفع مالً ولابنون الاّ مَن اتی الله بقلب سلیم

37 )   کدام حرف است که به سبب دارا بودن صفت (نبر) سنگین روا شده است .

الف لام         ب) جیم    ج)  همزه        د) قاف

38  این علامت (  م ) به چه معناست .

الف). وقف لازم                              ب). وقف ممنوع

ج ).وقف معانقه                            د) .وقف جایز   وقف کردن بهتر است .

39) وقف در آخر کلمه  به چندروش  انجام می شود .

 الف)   وقف ابدال                ب) وقف جایز نیست

ج).وقف اسکان                      د) الف ، ج              

40اطباق به چه معناست .؟

الف به معنای  میل به بلندی      ب). روی هم قرار دادن

ج ) به معنای پست شدن          د).  آزاد و رها کردن

 

 

 

 

سوال     جواب      صفحه

1           الف        13

  2         ب          15

3           ج          17

4           د           17

5           ج          19

6           د           22

7           الف        25

8           ب          25

9           ج          26

10         ب          28

11         د           33

12         الف        36

13         ب          40

14         ب          43

15         د           44

16         ج          57

17         الف        62

18         ب          62

19         د           62

20         ج          49

سوال   جواب      صفحه

21         ج          79

22         الف        88

23         ب          93

24         د           96

25         ب          96

26         الف        99

27         ج          104

28         د           104، 05

29         د           108

30         ج          114

31         د           133

32         ج          132

33         ج          108

34         الف        140

35         د           124

36         الف        104

37         د           99

38        الف         100

39         الف        68

40         ب          65


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 1 شهریور 1396
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic